CONG TY HD LUAT TAI BAC GIANG

CÔNG TY HD LUẬT TẠI BẮC GIANG

HD Luật tại Bắc Giang là một trong những chi nhánh trọng yếu sẽ là đối tác tin cậy của quý khách mang đến cho quý khách hàng những giải pháp pháp lý hiệu quả

Ho so thay doi co dong sang lap cong ty co phan

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và kí tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định hạn chế này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.