Thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Bắc Giang

Cập nhật:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu muốn bổ sung hay thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

*) Đối tượng có trách nhiệm thông báo:

Trong vòng 10 ngày kể từ khi có thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan có thẩm quyền

*) Nội dung thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

- Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

*) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh trả lời kết quả. Đối với hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 Xin liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện thủ tục thông báo, bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!