Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Bắc Giang

Cập nhật:

Người nước ngoài làm việc tại Bắc Giang được miễn giấy phép lao động nếu thuộc một trong các trong các trường hợp sau đây:

- Người nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH;

- Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của CTCP;

- Người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện, dự án của tỏ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;

- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 tháng;

- Người nước ngoài vào Việt Nam dưới 03 tháng để xử lý trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam hoặc chuyên gia nước ngoài ở hiệ đang ở Việt Nam không xử lý được;

- Người nước ngoài là luật sư được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam theo Luật định;

- Người nước ngoài là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam;

- Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Ngoài các quy định trên, người nước ngoài khi muốn làm viecj tại Bắc giang ddeuf cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện lao dộng theo quy định của pháp luật

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ khách hàng!