Hồ sơ- Biểu mẫu

Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu X01

Tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông được sử dụng trong việc cấp mới hộ chiếu phổ thông lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu do bị mất, hư hỏng, gia hạn hộ chiếu phổ thông.


Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn kinh doanh hộ kinh doanh tại Bắc Giang

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại Bắc Giang Phụ lục III-1

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Đơn xin mở chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh tại Bắc Giang

Phụ lục II-11 được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.


Danh sách người đại diện theo ủy quyền thành lập công ty tại Bức Giang

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang Phụ lục I-8

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Bắc Giang

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Bắc Giang Mẫu I-6

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Mẫu đơn xin đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Bắc Giang Phụ lục I-4

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Đơn xin thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Bắc Giang Phụ lục I-3

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.