Thủ tục thành lập công ty Bắc Giang

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Bắc Giang

Sau khi thành lập ông ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp có nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh thì có thể đăng kí thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

 


Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Bắc Giang

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Bắc Giang như sau:

1. Hồ sơ cần thiết:

+ Thông báo về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần;


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Bắc Giang

Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên tại Bắc Giang cần lưu ý những nội dung sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Bắc Giang

HD Luật xin gửi tới Quý khách hàng những nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Bắc Giang


Thủ tục công bố mẫu dấu tại Bắc Giang

Doanh nghiệp khi muốn công bố mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh cần thực hiện một số thủ tục nhất định.


Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những giấy tờ cần có để chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Bắc Giang


Thủ tục giải thể công ty hợp danh tại Bắc Giang

Những giấy tờ cẩn chuẩn bị khi Quý khách hàng muốn thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh tại Bắc Giang


Thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH tại Bắc Giang

Công ty TNHH HD Luật cung cấp các dịch vụ về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang


Thủ tục thay đổi vốn Điều lệ của công ty hợp danh tại Bắc Giang

Công ty hợp danh khi muốn đăng ký thay đổi vốn Điều lệ cần thực hiện một số thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành


Hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty Cổ phần

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại Bắc Giang